Co daje zgoda ZUS na zmianę terminu zapłaty składek? Jeśli ZUS zawrze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, ten będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie bez konieczności uiszczania odsetek za zwłokę. Zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną.

Istotna informacja jest taka, że ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Natomiast przedsiębiorcy, którzy już mają zadłużenie z tytułu składek i nie mogą go spłacić jednorazowo, mogą złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS zgodzi się na taki układ ratalny, przedsiębiorca będzie mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Także wtedy nie zapłaci odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu umowy ratalnej zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne, jeśli takie zostało wszczęte.

Straty materialne poniesione w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia mogą spowodować takie straty w firmie, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić przedsiębiorcę możliwości dalszego prowadzenia działalności. W takich przypadkach można złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. Konieczne jest jednak wykazanie, że zachodzą okoliczności uzasadniające umorzenie.

Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, przez określony czas  w ogóle nie trzeba będzie płacić składek. Z tym, że dotyczy to wyłącznie należności z tytułu składek za samego przedsiębiorcę jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. Niestety, okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie  zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

O umorzenie zadłużenia można się ubiegać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Warto pamiętać, że samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia przez ZUS ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

ZUS proponuje poszkodowanym przedsiębiorcom pomoc swoich doradców.  Można  porozmawiać z nimi telefonicznie lub umówić się na spotkanie w placówkach ZUS. Nie tylko udzielą informacji o jaką pomocy można się ubiegać, ale też pomogą skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do  rozpatrzenia wniosku o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek. Telefony doradców ZUS publikuje w swoim serwisie.