Do komornika sądowego wpłynął, w trybie dostępu do informacji publicznej, wniosek o udostępnienie akt postępowania egzekucyjnego oraz o wstrzymanie się z licytacją do czasu wydania postanowienia w tej sprawie.

Czytaj także: Komornicy odchodzą z zawodu

Komornik odmówiła, a wniosek o wstrzymanie licytacji nieruchomości odrzuciła. Wskazała, że żądane informacje stanowią tajemnicę komorniczą, która na mocy przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega ochronie przed udostępnieniem. Nie zaszły także przesłanki wstrzymania licytacji.

W piśmie do sądu rejonowego wnioskodawca wystąpił o uchylenie postanowienia komornika, zobowiązanie go do udostępnienia akt sprawy i unieważnienia licytacji. Powołał się na internetowe obwieszczenie, z którego wynikało, że licytacja jest jawna, a całość akt zostanie udostępniona zainteresowanym.

SR potraktował większość zarzutów jako skargę, którą odrzucił. Natomiast skargę na postanowienie komornika o odmowie udostępnienia akt z powołaniem się na tajemnicę komorniczą przekazał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku.

WSA stwierdził nieważność postanowienia komornika. Przypomniał, iż wniosek dotyczył udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego w związku z obwieszczeniem o licytacji. Obwieszczenie nastąpiło na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którymi komornik ogłasza o licytacji przez publiczne obwieszczenie. Wymienia tam czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją będzie wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W egzekucyjnym postępowaniu sądowym istnieje więc norma, która reguluje dostęp do akt takiego postępowania – stwierdził WSA.

Poglądy na temat kręgu osób mogących je przeglądać są wprawdzie rozbieżne. Niezależnie jednak od sporów na ten temat sposób udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego reguluje w całości k.p.c., a zakres udostępnienia może być oceniony wyłącznie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, a nie przez sąd administracyjny.

Komornik nie mogła więc odmówić wglądu do akt postępowania na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wniosek w tej sprawie powinien być rozpatrywany w trybie k.p.c., jako skarga na czynności komornika. Stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej jest niedopuszczalne, jeżeli żądane informacje mogą być udostępnione w innym trybie, w tym przypadku w trybie k.p.c. – orzekł WSA. Komornik powinien więc poinformować wnioskodawcę o niemożności załatwienia sprawy w trybie informacji publicznej lub załatwić ją na podstawie k.p.c.

Sygn. akt: II SA/Bk 863/17

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW