W wystosowanym apelu zarząd stowarzyszenia zwraca uwagę, że zmiany modelu funkcjonowania Prokuratury wprowadzone ustawą z 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze drastycznie ograniczyły wpływ szeregowych prokuratorów pełniących służbę w prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych na funkcjonowanie jednostek i prokuratury jako całości. - W praktyce, obserwując sytuację w prokuraturze, zauważalne jest, iż instytucje przedstawicielskie nie działają i nie zabierają głosu w kwestiach istotnych dla nas prokuratorów. Pojedyncze oddolne inicjatywy podejmowania w tych sprawach uchwał przez zgromadzenia torpedują szefowie jednostek, zaś wobec osób inicjujących takie działania, podejmowane są kroki o charakterze represyjnym, takie jak żądanie wyjaśnień, groźby wszczęcia bądź wszczynanie postępowań dyscyplinarnych albo przymusowe delegacje do jednostek oddalonych o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania - wyliczono.

Zwrócono także uwagę, że Krajowa Rada Prokuratorów – organ mający zgodnie z założeniami ustawy stać na straży niezależności prokuratorów, zaprzestał w obecnej kadencji jakiejkolwiek działalności, ograniczając się w jej okresie do dwóch krótkich spotkań. - Rada nie zabrała głosu w sprawie kierowanych do niej przez indywidualnych prokuratorów, jak również Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, skarg opisujących przypadki naruszenia niezależności - wskazano w apelu.

Zdaniem stowarzyszenia, warunkiem uzyskania przez szeregowych prokuratorów większego wpływu na funkcjonowanie jednostek jest aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach do organów reprezentujących prokuratorów, a także zgłaszanie i popieranie osób powszechnie cenionych, często nie pełniących jakichkolwiek funkcji w strukturach prokuratury, albowiem tylko oni dają rękojmię niezależnego i zgodnego z interesami środowiska prokuratorskiego sprawowania określonego mandatu.

W związku z tym Lex Super Omnia zwróciło się do wszystkich "prokuratorów biorących udział w pracy organów przedstawicielskich o aktywny udział w wyborach członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, a także promowanie tych kandydatów, którzy dają rękojmię sprawiedliwego i niezawisłego orzekania, apelując jednocześnie, aby przyjmowali oni środowiskowy mandat".

- Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się podmiotem różnych, często niezasłużonych i niesprawiedliwych reperkusji ze strony prokuratorów przełożonych oraz kierownictwa prokuratury wspieranych posłusznymi rzecznikami dyscyplinarnymi i wówczas rzetelny proces oraz niezawisły sędzia dyscyplinarny dają szansę na właściwą ocenę rzekomych przewinień - podkreśliło stowarzyszenie.