Wskazane podejście niedawno skrytykował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (II SA Wa 2562/19). Jednak Naczelna Rada Adwokacka się nie poddaje. Będzie skarga kasacyjna.

Kluczowa informacja

Sprawa, którą rozpoznawał WSA, dotyczyła wniosku o udostępnienie informacji publicznej o warszawskim adwokacie Tomaszu K. Pytania dotyczyły m.in. uczelni, w jakiej odbywał studia, terminu ukończenia aplikacji oraz toczących się wobec niego postępowań dyscyplinarnych i orzeczonych kar.

Czytaj też:

Dyscyplinarki adwokatów są informacją publiczną - wyrok WSA

Prokuratura chce ujawnienia tajemnicy adwokackiej dyscyplinarki

Skany z dyscyplinarkami adwokatów to informacja publiczna

Rada adwokacka odmówiła odpowiedzi. Jej stanowisko podtrzymało prezydium NRA. Wskazało, że adwokat, który nie pełni żadnej funkcji samorządowej (a o takiego właśnie pytano) jest zawsze osobą prywatną i prawo do informacji o nim – niezależnie od uregulowań ustawy o ochronie danych osobowych – podlega ograniczeniu.

WSA zaprezentował inną interpretację. W jego ocenie samorządowe uchwały były nieprawidłowe, a żądane informacje powinny być udostępnione.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– Ze względu na obowiązujące przepisy – w szczególności na art. 17 ust. 1 konstytucji – należy uznać, że adwokat pełni funkcje publiczne. Znajduje to również umocowanie w prawie o adwokaturze – wskazywała sędzia sprawozdawca Ewa Radziszewska-Krupa.

Co na to zainteresowani

– Informacja o karalności dyscyplinarnej adwokata, radcy, sędziego, prokuratora czy notariusza jest informacją bardzo ważną dla osób, które mają styczność z wymiarem sprawiedliwości. W przypadku adwokatów chodzi zwłaszcza o klientów, którzy mają zamiar z nimi współpracować. Klient ma prawo pytać i wiedzieć, komu powierza swoją sprawę i czy jego adwokat nie miał na przykład problemów z rozliczaniem się z klientami w przeszłości. Nie ma żadnego problemu, by taką informację przekazać –uważa dr Łukasz Chojniak, adwokat. W jego ocenie, jeżeli zainteresowany otrzyma już informację o przewinieniach mecenasa, powyższe nie uprawnia go do tego, by rozpowszechniać ją dalej. W grę mogą bowiem wchodzić roszczenia o naruszenie dóbr osobistych.

Sekretarz NRA zapowiada złożenie skargi kasacyjnej.

– Będziemy chcieli zwrócić uwagę NSA, że informacja publiczna co do zasady dotyczy działalności publicznej organu samorządu w zakresie, w jakim wykonuje on zadania władzy publicznej. Działalność sądów dyscyplinarnych nie jest zadaniem władzy publicznej. To zadanie własne samorządu, będące konsekwencją tego, że należy do nich ustalanie norm etycznych. Odpowiedzialność dyscyplinarna jest bowiem skutkiem naruszenia zasad etyki ustalanej przez samorząd – argumentuje mec. Rafał Dębowski.

Zaznaczył, że żądane informacje o adwokacie dotyczyły jego danych osobowych chronionych prawem do prywatności w rozumieniu art. 51 konstytucji. A przepisy o dostępie do informacji publicznej nie mogą wyręczać sądu dyscyplinarnego i prowadzić do stygmatyzowania adwokatów.

– Każdy potencjalny klient ma natomiast prawo zadać adwokatowi pytanie o jego postępowania dyscyplinarne, jeśli ma to wpływ na powierzenie sprawy. Ze względu na stosunek zaufania między adwokatem a klientem jest to najwłaściwsza forma zdobycia odpowiedniej wiedzy – uważa mec. Dębowski.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Grzegorz ?Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

Postępowania dyscyplinarne powinny być jak najbardziej jawne, a informacje o nich dostępne dla osób zainteresowanych. Bez znaczenia jest, że organy procesowe nie znajdują się w strukturze aparatu państwowego. To prawodawca wyposażył – jako zadanie publiczne – organy w samorządzie zawodowym w kompetencje do ścigania i sądzenia w sprawach dyscyplinarnych i pozostaje to sposobem kontrolowania prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego. Ponieważ ustawy zawodowe (prawo o adwokaturze i ustawa o radcach prawnych) odnoszą się jedynie fragmentarycznie do jawności i dostępności informacji, w pozostałym zakresie zastosowanie znajdą przepisy o dostępie do informacji publicznej.