W piśmie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, prezes NRA pyta m.in. o termin urealnienia wysokości stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, aby „adwokaci nie byli de facto zmuszani do świadczenia pomocy prawnej w oparciu o stawki w wysokości m.in.: 60 zł, 80 zł, 90 zł, 120 zł, 240 zł, 180 zł, 300 zł. czy 600 zł (za całe trwające wielokrotnie latami postępowanie)”.

Prezes NRA wskazuje w piśmie, że określone w rozporządzeniu stawki od lat pozostają na rażąco niskim poziomie (zasadniczo bez zmian od 22 lat), często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Mec. Rosati zaznacza, że praca adwokatów w sprawach z urzędu jest niezbędna i gwarantuje równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest jednak postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. - To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, Państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej z urzędu - dodaje szef NRA.

Zdaniem mec. Rosatiego, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której utrzymywane są w rozporządzeniu m.in. przytoczone w tym piśmie, stawki będące wynagrodzeniem za świadczenie pomocy prawnej z urzędu na poziomie nie pozwalającym na pokrycie kosztów świadczenia pomocy prawnej, a także w wysokości zdecydowanie poniżej m.in. minimalnej stawki godzinowej. „Deprecjonuje to zarówno świadczenie pomocy prawnej z urzędu przez adwokatów, jak też szczególną sytuację beneficjentów tej pomocy prawnej. Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu, w sprawach wskazanych w § 10 – § 15, § 17, § 19, § 20a, i § 21 rozporządzenia adwokaci de facto finansują pomoc prawną z urzędu, albowiem przewidziane stawki wynagrodzeń nie pokrywają nawet wydatków, które muszą ponosić, świadcząc tę pomoc” - czytamy w piśmie.

W opinii mec. Rosatiego "brak reakcji na wystąpienie z dnia 15 grudnia 2023 r. i podniesionych po raz wtóry argumentów w tym przedmiocie, pomimo upływu ponad trzech miesięcy, jest sygnałem dla środowiska adwokackiego, że nie ma woli konstruktywnego rozwiązania tego palącego problemu".

Czytaj więcej

Ceny przesyłek pocztowych w górę. Adwokaci i radcowie apelują