Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów (sygn. akt K 6/22). Sugerują, że dzisiejsza struktura samorządu adwokatów i radców prawnych, oparta na regionalnych izbach, może naruszać konstytucyjne zasady swobody zrzeszania się i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioskodawcom nie podoba się m.in. reguła przymusowego członkostwa w regionalnej izbie, na terenie której radca czy adwokat mieszka albo prowadzi działalność. Liderem grupy posłów, która złożyła wniosek, jest Piotr Sak z Solidarnej Polski. To adwokat, który nie wykonuje zawodu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku. Jak podkreśla, sprawa wniosku grupy posłów ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności obywateli.

- Rolą samorządów zawodów zaufania publicznego, takich jak radcowie prawni i adwokaci, jest zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, zagwarantowanie wysokiego poziom usług prawnych, świadczonych przez osoby odpowiednio przygotowane do zawodu, a także cechujących się nienaganną postawą moralną - przypomina RPO.

I dodaje: Ograniczenie w jakikolwiek sposób możliwości skorzystania przez obywateli z zagwarantowanych im na mocy Konstytucji podstawowych wolności i praw musi być dokonywane jedynie wyjątkowo.

Czytaj więcej

Czy izby adwokatów i radców są konstytucyjne? Odpowie TK