W piśmie do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu wnioskodawca zwrócił się o przesłanie kserokopii, skanów lub plików edytorskich orzeczeń dyscyplinarnych wydanych przez ten sąd w 2012 r.

Adresat odmówił, argumentując, że nie jest to informacja publiczna. Odpowiadając na skargę złożoną przez wnioskodawcę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zarzucił skarżącemu nadużycie prawa. Żądając prawie codziennie udostępnienia kolejnej „informacji publicznej", osoba ta destabilizuje, z pobudek trudnych do zaakceptowania, działalność samorządu adwokackiego we Wrocławiu.

Wszystkie orzeczenia dyscyplinarne zawierają dane osobowe, przedmiot sprawy i jej przebieg. Ujawnienie ich zgodnie z wnioskiem, czyli bez anonimizacji, naruszałoby tajemnicę adwokacką, chronioną ustawą o adwokaturze. Wprawdzie orzeczenia dyscyplinarne mogą być informacją publiczną, lecz konkretne nie są nią ze względu na ochronę tajemnicy adwokackiej.

Czytaj też: Skany z dyscyplinarkami adwokatów to informacja publiczna

WSA we Wrocławiu odrzucił początkowo skargę, gdyż ocenił, że sąd dyscyplinarny przy izbie adwokackiej nie ma zdolności sądowej. Jest jednym z organów izby adwokackiej, która nie jest organem adwokatury.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zaakceptował takiego stanowiska. Zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze sąd dyscyplinarny przy izbie adwokackiej jest jej organem. Izba jest terenowym organem jednostki organizacyjnej samorządu zawodowego adwokatury. Wykonuje zadania publiczne i jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej – stwierdził NSA, uchylając zaskarżone postanowienie WSA i przekazując sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Gdy sprawa wróciła do WSA, sąd, związany oceną prawną NSA, zobowiązał Sąd Dyscyplinarny przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu do rozpoznania wniosku skarżącego. W ślad za NSA orzekł także, że z uwagi na władcze uprawnienia sądów dyscyplinarnych sądy te wykonują zadania publiczne, a wydawane orzeczenia mają charakter informacji publicznej, która podlega odrębnym regułom.

Sygnatura akt: IV SAB/Wr 56/18