Wniosek o stwierdzenie rażącego naruszenia obowiązków syndyka złożył Minister Sprawiedliwości. Prokurator chciał się przyłączyć do prowadzonego postępowania jako rzecznik interesu publicznego – na podstawie art. 7 i 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Rejonowy, przed którym toczyła się sprawa, nie wyraził na to zgody.

W ocenie Sądu Rejonowego, jeśli wnioskodawcą w postępowaniu jest Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym, z zasady jednolitości prokuratury wynika, że inny prokurator nie może zgłosić swojego udziału w sprawie, a jego udział w sprawie jest zbędny. Podkreślił, że Prokurator Generalny sam jest rzecznikiem interesu publicznego, a udział innego prokuratora byłby niedopuszczalny. Prowadziłoby to bowiem do udziału tego samego podmiotu, czyli prokuratury, raz jako podmiotu inicjującego postępowanie, a drugi - jako uczestnika. Mogłoby to powodować niemożność rozstrzygnięcia sprawy. Budziłoby również wątpliwości co do doręczeń i terminów wniesienia środków zaskarżenia, jak również rozbieżność stanowisk Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokurator nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i zaskarżył je do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ten w pełni podzielił argumenty prokuratury.

- Fakt wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o stwierdzenie przez sąd upadłościowy rażącego naruszenia obowiązków przez syndyka w postępowaniu upadłościowym nie uchyla uprawnienia prokuratora wynikającego z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego do wstąpienia do postępowania. Mimo bowiem, iż w świetle obowiązujących aktualnie przepisów ustawy z dnia 28 styczna 2016 roku Prawo o prokuraturze Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości - są to jednak odrębne organy o różnych kompetencjach - uznał Sąd Okręgowy.

Jego zdaniem stanowisko Sądu Rejonowego nie uwzględnia, że kompetencje obu organów nie są kolizyjne.

Sąd Okręgowy w Szczecinie przypomniał, że wstępując do postępowania prokurator nie jest związany żadną ze stron. Może on zatem składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili zgłoszenia przez prokuratora udziału w postępowaniu należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

Wstąpienie prokuratora do postępowania powinno nastąpić przez złożenie sądowi oświadczenia. Może być ono sporządzone na piśmie lub złożone ustnie na posiedzeniu sądu. Wstąpienie prokuratora do postępowania może też być połączone z dokonaniem określonej czynności procesowej. Wstąpienie prokuratora do postępowania nie wymaga wydania przez sąd postanowienia o dopuszczeniu prokuratora do udziału w sprawie ani żadnego innego postanowienia, zaś stronom nie służy żaden środek procesowy, przy pomocy którego mogłyby zakwestionować wstąpienie prokuratora do postępowania. Przystąpienie prokuratora do sprawy nie podlega zatem kontroli sądu orzekającego.

Sąd Okręgowy nie podzielił argumentacji Sądu Rejonowego co do tego, że udział prokuratora w postępowaniu o stwierdzenie rażącego naruszenia obowiązków syndyka w toku postępowania upadłościowego, które zostało zainicjowane przez Ministra Sprawiedliwości, jest niedopuszczalny. W przypadku wstąpienia prokuratora do postępowania na podstawie art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego nie staje się on, wbrew stanowisku Sądu Rejonowego, odrębną stroną tego postępowania.