[b]Nie.[/b] Takie zapisy w uchwale określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym są sprzeczne z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F3AA111FAB1639EEA484B788FC21DA2?id=175841]ustawy o systemie oświaty. [/link]

W szczególności zapis taki narusza postanowienia art. 90 ust. 3c i 4 tej ustawy. Zgodnie z tymi przepisami takie dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły (ust. 3c). Z kolei ust. 4 zawiera upoważnienie dla rady gminy do podjęcia uchwały, w której określi tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Żaden z powyższych przepisów nie może być traktowany jako upoważnienie do wprowadzania dodatkowych warunków, od których uzależnia się przekazanie dotacji, zwłaszcza że zawierają one konkretnie określone terminy, w których powinno nastąpić przekazanie poszczególnych jej części.

Należy zwrócić również uwagę, że przepisy zabezpieczają zwrot dotacji przekazanej szkole w nadmiernej wysokości. W przypadku gdy podmiot dotowany dobrowolnie nie odda nienależnej części dotacji, gmina ma możliwość dochodzenia jej zwrotu na podstawie art. 190 ustawy o finansach publicznych.

Podstawa prawna:

– art. 90 ust. 3c i 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4F3AA111FAB1639EEA484B788FC21DA2?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link]

– art. 190 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=395C72A6F49FCD7828661D5F994824CD?id=180304]ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)[/link]