Jakub Bołtowicz

Oświadczenie majątkowe kierownika USC

Czy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (inny niż wójt) oraz jego zastępca są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych corocznych czy tylko składają je na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)?

Dyrektor zostaje, chociaż wójt go odwołał

Wójt nie może rozpisać konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w sytuacji, gdy sąd administracyjny uchylił zarządzenie odwołujące osobę pełniącą tę funkcję

Kto prowadzi audyt w gminnej placówce zdrowia

Badaniem sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zajmie się biegły wybrany przez radę gminy

Zabytkowy budynek nie zwolni gruntu z podatku od nieruchomości

Jeżeli wpisem objęte są tylko i wyłącznie budynki, to nie ma podstawy, aby ulga dotyczyła również gruntu, na którym one stoją

MSWiA wyznacza standardy dla BIP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało minimalne wymagania, jakie powinny spełniać strony BIP, również te tworzone przez samorządy

Bonifikaty: nie dla każdego nabywcy

Obowiązek określenia w uchwale warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży gminnych nieruchomości nie oznacza obowiązku ich przyznania każdemu zainteresowanemu

Gminę przed sądem reprezentuje wójt

Pełnomocnictwo dla radcy prawnego, który ma reprezentować przed sądem gminę, powinien podpisać wójt

Kto przyzna zasiłek bezdomnemu

Właściwość miejscową gminy zobowiązanej do rozpatrzenia sprawy z zakresu pomocy społecznej ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie

Kto ustanowi pełnomocnika do głosowania

W tym roku odbywają się wybory samorządowe. Czy osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły głosować w nich przez pełnomocnika?

Rada nie udzieli poręczenia podejrzanemu wójtowi

Czy rada gminy może poręczyć, że wójt przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, stawi się na każde wezwanie prokuratora?