Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego już po raz drugi. Za każdym razem figurowała w Programie Spraw Precedensowych Fundacji Helsińskiej, a pełnomocnik Andrieja S. reprezentował go pro bono.

Obywatel Białorusi, 39-letni Andriej A., otrzymał w 2009 r. Kartę Polaka od polskiego konsula w Brześciu. Rok później ten sam konsul unieważnił ją. Powołał się na przepisy ustawy o Karcie Polaka, przewidujące unieważnienie tego dokumentu, gdy jej posiadacz zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, przedstawił nieprawdziwy lub sfałszowany dokument. Przemawiają za tym względy obronności i bezpieczeństwa bądź działanie na szkodę podstawowych interesów RP.

Rozpatrując odwołanie Andrieja S., Rada do spraw Polaków na Wschodzie, uznała decyzję konsula za zgodną z prawem. W piśmie przewodnim, przesłanym wraz z odwołaniem, konsul wskazał na uzyskane z Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacje  o okolicznościach uzasadniających unieważnienie 'Karty.   .

Rozpatrując sprawę po raz pierwszy w 2011 r., WSA w Warszawie uchylił decyzje konsula oraz potwierdzającą ją decyzję organu odwoławczego - Rady do spraw Polaków na Wschodzie. Uznał, że naruszono zasadę dwuinstancyjności postępowania, a uzasadnienie decyzji Rady zawiera jedynie zapis o istnieniu informacji z Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Z zapisu wynikało jednak, że Rada nie zna tej informacji. Nie ma ustaleń faktycznych i nie można skontrolować decyzji. Wskazane w decyzji przepisy sugerują istnienie informacji niejawnej. Nie ma jednak trybu odmawiającego sądowi administracyjnemu dostępu do tego rodzaju akt.

Mimo wyroku uchylającego decyzję Rady  w kolejnej decyzji, wydanej w 2012 r. po ponownym postępowaniu, podtrzymano dotychczasowe stanowisko.

Andriej S. złożył ponowną skargę do sądu. Jego pełnomocnik adw. Władysław Bieńkowski   podkreślał podczas rozprawy, że uzasadnienie nie podaje żadnych powodów unieważnienia Karty Polaka. Śladowe informacje i powoływanie się na  klauzulę tajności uniemożliwia ich ocenę. Ustawa o Karcie Polaka nie przewiduje możliwości odstąpienia od uzasadnienia merytorycznego. Uzasadnienie jest na tyle lakoniczne, że decyzja powinna być uchylona.  Zarzucił także naruszenie przepisów postępowania.

Uchyleniu decyzji sprzeciwiał się Michał Frąckiewicz, członek Rady do spraw Polaków na Wschodzie.

Tym razem jednak WSA ją uchylił. Po zapoznaniu się z dokumentami z Kancelarii Tajnej MSW i materiałami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sąd stwierdził, że decyzja konsula RP w Brześciu o unieważnieniu Karty Polaka była uzasadniona (Sygn. akt IV CSK 69/13).