Przygotowane rozwiązania mają dotyczyć wszystkich służb mundurowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego, a także formacji obywatelskich, ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa (np. strażaków ochotników). Jeżeli ich śmierć ( lub zaginięcie) nastąpiła w związku ze służbą albo ratowaniem poza nią życia, to ich najbliższym będzie przelewane specjalne świadczenie.

O jego wypłatę będzie mógł się ubiegać małżonek funkcjonariusza, jego rodzice oraz dzieci.

Wysokość świadczenia będzie powiązana z przeciętnym uposażeniem funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

Czytaj więcej

Absolwentki tych kierunków wezwie wojsko

Małżonkowi oraz sierocie zupełnej zostanie wypłacone w miesięcznej wysokości 100 proc., (a każdemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc.) tej kwoty. Z wyliczeń rządu wynika, że w przypadku policji będzie to kwota odpowiednio 7 361 zł (100 proc.) lub 3 680,50 zł (50 proc.). Oznacza to, że wdowa z dwójką uprawnionych do świadczenia dzieci otrzyma miesięczne wsparcie w wysokości 14 722 zł.

Aby je otrzymać uprawniony członek rodziny policjanta, przedstawiciel ustawowy uprawnionego albo jego opiekun prawny będzie musiał złożyć wniosek do właściwego organu emerytalnego w tej sprawie. Trzeba będzie też załączyć do niego kilka dokumentów. Chodzi o wystawione przez przełożonego potwierdzenie, że śmierć funkcjonariusza nastąpiła w związku ze służbą albo ratowaniem poza nią życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

A w przypadku zaginięcia będzie to rozkaz personalny lub decyzja właściwego przełożonego, stwierdzająca ten fakt.

Dostarczyć trzeba też będzie aktualny odpis aktu stanu cywilnego lub innego dokument urzędowego potwierdzającego zaistnienie okoliczności uzasadniający złożenie wniosku (m.in. potwierdzających datę zgonu, zawarcie związku małżeńskiego lub datę urodzenia dziecka).

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do konsultacji