Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 29 kwietnia 2014 (sygn. akt II SAB/Op 17/14).

Stowarzyszenie zażądało od Wojewody Opolskiego informacji, jakie kierunki studiów ukończyły (ewentualnie wskazanie, że nie mają wyższego wykształcenia) osoby z kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego (wojewoda, wicewojewodowie, dyrektor generalny) oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu każdego szczebla (departamenty, kancelarie, wydziały, biura, zespoły itp.).

Wystarczy, że jest magistrem

Wojewoda odpowiedział, że wszystkie te osoby posiadają tytuł zawodowy magistra tak, jak wymagają tego przepisy, czyli ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawa o służbie cywilnej.

Taka odpowiedź nie usatysfakcjonowała Stowarzyszenia, więc złożyło ono skargę na bezczynność Wojewody.  Wojewoda tłumaczył, że nie musiał podawać danych o kierunku studiów, gdyż nie jest to informacja publiczna w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. A to dlatego,  że warunkiem powierzenia funkcji osobom wskazanym we wniosku jest, zgodnie z przepisami, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego. Ustawy nie wymagają natomiast posiadania wykształcenia kierunkowego. Już na rozprawie przed WSA pełnomocnik Wojewody Opolskiego dodatkowo podniósł, że informacja dotycząca kierunków studiów podlega ochronie, gdyż są to dane ze sfery prywatnej (dane osobowe).

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że każda informacja o sprawach publicznych oraz osobie pełniącej funkcje publiczne jest  informację publiczną. Nie każda natomiast może być udostępniona. Wyłączenia przewidziane są w przepisach o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Poza tym  dostęp do wiadomości, które nie mają związku z pełnieniem funkcji publicznych, podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby, której dotyczą wiadomości, chyba że taka osoba zrezygnuje z ochrony. W przypadku osób pełniących funkcje publiczne próg dostępności udzielanych informacji został obniżony.

Mniej prywatności wysokiego urzędnika

Zarzuty stowarzyszenia były w ocenie WSA uzasadnione, bo informacje o wykształceniu pracowników terenowego organu administracji rządowej, będących z racji zajmowanego stanowiska funkcjonariuszami publicznymi, są informacją publiczną, która powinna być ujawniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sąd zauważył, że część  osób wymienionych we wniosku stowarzyszenia - wojewoda, wicewojewoda oraz osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektora generalnego urzędu oraz kierujących wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim) podlega ustawowemu cenzusowi wykształcenia - posiadania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, co wynika z przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, a z ustawy o służbie cywilnej.

- Wprawdzie przepisy te nie uzależniają możliwości zajmowania stanowiska od posiadania określonego wykształcenia kierunkowego, jednak zważywszy obowiązek szerokiego rozumienia pojęcia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy i Konstytucji RP, jak też zawężenie sfery prywatności osób pełniących funkcje publiczne, należy uznać, że w pojęciu informacji publicznej mieszczą się szeroko rozumiane dane dotyczące wykształcenia tych osób, w tym również kierunków ukończonych przez nie studiów, gdyż są to informacje nierozerwalnie związane z posiadanym wykształceniem –  orzekł sąd.

Jego zdaniem to samo stwierdzenie dotyczy innych osób należących do kręgu objętego zakresem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy (chodzi o informację o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach), gdyż dane o posiadanym wykształceniu związane są z zajmowanym stanowiskiem oraz przypisanymi do niego kompetencjami decyzyjnymi. Z tego względu informacje te odnoszą się wprost do sfery działalności organu, co przesądza, że mają charakter publiczny.

Wojewoda Opolski musi teraz rozpoznać wniosek stowarzyszenia  uwzględniając uwagi WSA.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ