Nasz przeciwnik procesowy pozwał naszego Klienta – jeden z wiodących na polskim rynku banków – o zwrot kwoty wypłaconej beneficjentowi z tytułu gwarancji bankowej. Powód wskazywał, że wypłata z gwarancji została dokonana niezgodnie z warunkami formalnymi gwarancji, albowiem w ocenie powoda doszło do nieprawidłowego poświadczenia przez bank podpisów na żądaniu zapłaty. Sytuacja była o tyle specyficzna, iż bank beneficjenta, który zgodnie z gwarancją miał poświadczyć podpis na żądaniu zapłaty, był jednocześnie gwarantem. Mimo zarzutów powoda w stosunku do naszego Klienta, Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości podzieliły stanowisko przedstawione przez prawników kancelarii KKLW, oddalając powództwo, a następnie apelację powoda.

KKLW jest rekomendowana w EMEA Legal 500 w zakresie doradztwa dla sektora energetyki i surowców naturalnych, sektora nieruchomości, prawa administracyjnego i publicznego, rozwiązywania sporów, a także restrukturyzacji i upadłości.

Partner Kancelarie RP.