W postępowaniu toczącym się wskutek złożenia odwołania przez innego Wykonawcę konieczna była obrona zasobów osobowych, którym przeczył i którym zarzuty czynił Odwołujący. Wskutek podjęcia działań przez kancelarię KIO uznało, iż zarzuty te należy uznać za bezzasadne i nieudowodnione co też przedłożyło się na wynik tego postępowania. Cieszymy się z kolejnego sukcesu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych. Wydane orzeczenie potwierdza mocną praktykę Kancelarii w powyższym zakresie.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Olga Płudowska.

Partner Kancelarie RP.