Rada Miasta Zamość podjęła uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Zamościa w 2014 r.

Postanowiła w niej, że informacje o godzinach pracy apteki, wykaz aptek pracujących w systemie całodobowym oraz wszystkie zmiany z tym związane kierownik apteki umieszcza w miejscu widocznym z zewnątrz budynku. Uchwaliła także, że po zamknięciu apteki na czas określony jej kierownik zobowiązany jest umieścić informację z adresami najbliższych czynnych placówek.

Wojewoda lubelski (sygnatura akt PN-II.4131.340. 2013) podważył niektóre zapisy tej uchwały. Uznał, że Rada Miasta, wprowadzając powyższe regulacje, przekroczyła zakres upoważnienia udzielonego jej w art. 94 ust. 2 prawa farmaceutycznego. Z przepisu tego wynika, że rada powiatu władna jest określić w uchwale jedynie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Nie ma natomiast kompetencji do zobowiązania kierownika do umieszczania na zewnątrz budynku informacji o godzinach pracy apteki, wykazu aptek pracujących w systemie całodobowym oraz wszelkich zmianach z tym związanych czy też adresów najbliższych czynnych aptek.