Sejm uchwalił  nowelizację kodeksu wyborczego. Nowela zakłada upowszechnienie głosowania korespondencyjnego. Obecnie mogą z niego korzystać tylko niepełnosprawni i po raz pierwszy z tego prawa mogli skorzystać w eurowyborach.

Powszechne głosowanie korespondencyjne byłoby możliwe od wyborów prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca będzie zgłaszał wójtowi, a za granicą konsulowi do 21. dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie. Trzeba też podać adres, pod którym ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta.

Nowela ponadto zwiększa liczbę lokali wyborczych, które będą dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Znowelizowany kodeks wyborczy ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jej publikacji w dzienniku ustaw.

Teraz trafi do Senatu, a następnie musi ją jeszcze podpisać prezydent. Ma na to miesiąc.

—ret

etap legislacyjny: trafi do Senatu