Wynika tak z nowelizacji [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276715]rozporządzenia z 2 lipca 2008 r. w sprawie czasu pracy pracowników administracji rządowej (DzU nr 120, poz. 775), które weszło w życie 17 lipca 2008 r[/mail].

Szef kancelarii premiera w zarządzeniu może ustalić, że pracownikom administracji rządowej przysługuje dodatkowy dzień wolny między ustawowymi dniami wolnymi od pracy, pod warunkiem że sobota będzie dniem pracy. Natomiast w regionalnych izbach obrachunkowych oraz w Instytucie Pamięci Narodowej w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu decyzję o przedłużonym wolnym podejmują bezpośrednio ich kierownicy. Dyrektorzy generalni albo szefowie pozostałych urzędów administracji rządowej informację o dodatkowej labie przekazują pracownikom i interesantom w sposób przyjęty w urzędzie, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Tak jak dotychczas rozkład i wymiar czasu pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników, którzy nie są członkami tego korpusu, ustala dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu). Ustalając grafik i wymiar, bierze pod uwagę to, że praca powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku od 8.15 do 16.15. Przypominamy, że członkami służby cywilnej są pracownicy tej służby zatrudnieni na umowę o pracę oraz urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie mianowania.

Przez ostatnie lata administracja rządowa nie korzystała z dodatkowych dni wolnych. Urzędnicy, którzy chcieli mieć dłuższy weekend majowy, musieli brać na to urlopy wypoczynkowe.