Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi dotychczasowe przepisy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ma on na celu implementację do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 stycznia 2016 r.- czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ustawodawca zaznaczył, że jednym z podstawowych celów dyrektywy jest zwiększenie poziomu ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Środkiem do tego jest m.in. zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie oraz dostawcy. Przede wszystkim proponuje się wprowadzenie ogólnej klauzuli, aby dostawca ubezpieczeń postępował uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów - czytamy w projekcie.

Dyrektywa zabrania wynagradzania dostawców w sposób, który mógłby być zachętą do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy dystrybutor mógłby zaoferować inny produkt, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.

- W konsekwencji proponuje się, aby sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osoby, przy pomocy której dystrybutor ubezpieczeń wykonuje czynności agencyjne lub czynności brokerskie, nie mógł odbywać się w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania w najlepiej pojętym interesie swoich klientów, w szczególności aby wynagrodzenie oparte na wynikach sprzedaży nie mogło być zachętą do proponowania klientowi określonego produktu - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dyrektywa szczegółowo określa informacje, które muszą być przekazane klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, po to by wyeliminować ewentualne konflikty interesów.

W odniesieniu do dystrybucji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie nakłada obowiązek przekazania klientowi w zrozumiałej formie stosownych informacji na temat danego produktu.

Projekt podkreśla, że dystrybutor powinien posiadać odpowiednią wiedzę o oferowanych produktach. Nakłada więc obowiązki szkolenia pracowników, pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń. Wprowadza obowiązek odbycia co najmniej 15 godzin rocznie szkoleń, odpowiadających charakterowi sprzedawanych produktów, rodzajowi dystrybutora oraz stanowiska danego pracownika w instytucji.

Dyrektywa nakłada też obowiązek badania potrzeb klienta przed zawarciem ubezpieczenia. Roczna informacja przekazywana ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu powinna zawierać również ocenę, czy umowa ubezpieczenia odpowiada potrzebom ubezpieczającego lub ubezpieczonego wraz z uzasadnieniem.