Rzecznik praw pacjenta zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia: czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego, wypadku, błędu medycznego, doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne. Siedmioosobowy skład Izby Cywilnej SN postanowił zwrócić się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

Kwestią tą już kiedyś zajmował się SN, wydając w dwóch izbach przeciwne uchwały. Tymczasem parlament uchwalił poprawkę do kodeksu cywilnego.

Nowela z 24 czerwca 2021 r. dodała do k.c. art. 4462. Zgodnie z tym przepisem w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. A w art. 2 noweli, że do takich zdarzeń szkodzących, powstałych przed dniem wejścia w życie tej noweli, stosuje się ten nowy przepis.

Czytaj więcej

SN: poszkodowanemu przez spowodowanie śmierci bliskiego należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazywał w uzasadnieniu do pytania do SN, że rozbieżności w orzecznictwie i w samym SN wymagają ich rozstrzygnięcia. Osoby, które dochodzą lub zamierzają dochodzić roszczeń, jak i podmioty ponoszące odpowiedzialność odszkodowawczą (chodziło mu tu o placówki medyczne) i ich ubezpieczyciele powinni mieć pewność co do wykładni prawa stosowanej przez sądy.

W tej kwestii bowiem skład siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN podjął uchwałę (sygn. I NSNZP 2/19), która neguje możliwość przyznania osobom bliskim poszkodowanego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. Z kolei skład siedmiu sędziów Izby Cywilnej podjął trzy jednobrzmiące uchwały (sygn.: III CZP 36/17, III CZP 60/17 i III CZP 69/17), z których wynika, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Rozpatrując w środę pytanie prawne rzecznika praw pacjenta, złożone jeszcze w 2019 r., SN zwrócił się do TK z pytaniem: Czy art. 2 noweli z 24 czerwca 2021 r. jest zgodny z konstytucją, w szczególności z zasadą nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zgłosił udział SN w postępowaniu przed TK wszczętym tym pytaniem. Jako przedstawiciela SN wyznaczył sędzię SN Ewę Stefańską.

Sygn. akt: III CZP 2/22