Skarga nadzwyczajna została skierowana w sprawie małoletniego wobec, którego sąd rejonowy wydał nakaz zapłaty ponad 14 tysięcy złotych, odsetek oraz trzech tysięcy złotych w ramach kosztów postępowania. Zadłużenie dotyczyło nieruchomości, którą małoletni otrzymał w darowiźnie, ale nie przebywał w niej. Za długi była również odpowiedzialna matka dziecka, pozbawiona władzy rodzicielskiej nad nim. 

Z nieruchomości korzystała matka małoletniego, która nie regulowała opłat wobec wspólnoty mieszkaniowej, co więcej ma też przebywać w lokalu bez tytułu prawnego. Sam chłopiec nie przebywa w mieszkaniu, obecnie jest pod opieką rodziny zastępczej, która nie została poinformowana o toczącym się wobec małoletniego postępowaniu. Opiekunowie prawni podejmowali działania by cofnąć nakaz, ale ze względu na ich nieterminowe wszczęcie, sąd nie przyznał im racji. Bezskuteczne była również próba przystąpienia prokuratora do postępowania.

Obecna rodzina chłopca zorganizowała zbiórki internetowe, by zgromadzić potrzebną kwotę na spłatę zadłużenia, tak by uchronić nieruchomość przed licytacją, ale wpłata do komornika została dokonana z zastrzeżeniem zwrotu kwoty wierzytelności. 

Skarżący wyrok Prokurator Generalny zarzucił wyrokowi naruszenie konstytucyjnych zasad zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego, praworządności, sprawiedliwości proceduralnej i prawa do rzetelnej procedury, ochrony własności oraz praw majątkowych małoletniego pozwanego oraz rażącego naruszenia prawa, ponieważ nakaz miał zostać wydany mimo iż powód nie miał umocowania co działania w sprawie przeciwko małoletniemu, ma to oznaczać iż postępowanie jest dotknięte nieważnością.