Minister sprawiedliwości zmienia regulamin urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Projekt noweli rozporządzenia właśnie trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Wszystko za sprawą nowych instytucji, które pojawiły się ostatnio w prawie. Przykład to skarga nadzwyczajna, obecna w przepisach od 3 kwietnia.

Chodzi o uregulowanie procedur związanych z: kasacją nadzwyczajną prokuratora generalnego, skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych i administracyjnych, a także z nową skargę nadzwyczajną. Dla tej ostatniej minister proponuje konkretne przepisy. Kiedy pismo o wniesienie skargi nadzwyczajnej trafi do Prokuratury Krajowej, ta prześle je do odpowiedniego prokuratora regionalnego z prośbą o dokonanie oceny dopuszczalności i celowości jej wniesienia. Prokuratora Krajowa będzie jednak mogła pominąć ten etap, gdy uzna, że ocena nie jest konieczna.

Prokurator regionalny przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi zwróci się do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o nadesłanie akt sprawy. I dopiero po ich analizie wyśle do Prokuratury Krajowej akta z projektem skargi albo stanowiskiem o braku podstaw do jej wniesienia.

Minister przewidział też sytuacje, w których pismo pozostanie bez odpowiedzi. Po pierwsze, gdy w tej samej sprawie i w interesie tej samej strony skierowano już pismo do innego uprawnionego organu. Po drugie, gdy inny organ podjął decyzję o wniesieniu skargi.

Wnioski o skargę kasacyjną lub wnioski o stwierdzenie nieważności orzeczenia po zmianie rozporządzenia pozostaną bez dalszego biegu, gdy okaże się, że są wnoszone po raz kolejny, a nie pojawiły się w sprawie nowe okoliczności. W takiej sytuacji wnoszący nie będzie też powiadamiany o dalszych ich losach.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe