Asesor sądowy i prokuratury muszą mieć wyłącznie polskie obywatelstwo. Na jakim etapie jest to konieczne? W noweli ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która właśnie trafiła do Rządowego Centrum Legislacji, zapisano, że spełnienie tego warunku będzie weryfikowane w chwili wyboru wolnego stanowiska asesorskiego przez aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski.

Czytaj także:

W sądach i w prokuraturze tylko polskie obywatelstwo

Podstawę weryfikacji ma stanowić oświadczenie składane przez aplikanta pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Rozwiązanie to sprawi, że osoby niespełniające warunku mianowania na asesora nie będą mogły pomniejszyć puli stanowisk dostępnych dla pozostałych egzaminowanych aplikantów.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe