Co prawda Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało waloryzację wynagrodzeń pracowników w roku 2016, jednakże te propozycje są uznawane za niewystarczające – piszą sędziowie stowarzyszenia Iustitia. W dniu 24 września 2015 r. odbyła się w Warszawie akcja protestacyjna pracowników sądownictwa.

Stowarzyszenie zapewnia, że sędziowie w dalszym ciągu popierają słuszne postulaty płacowe pracowników sądów.

Do Iustitii docierają kolejne uchwały podejmowane przez organy samorządu sędziowskiego. Poniżej przedstawiamy uchwały: Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Uchwała

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgorzelcu

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Zgorzelcu popierając liczne uchwały organów samorządu sędziowskiego pragną zwrócić uwagę na konieczność pilnego uregulowania kwestii wynagrodzenia asystentów sędziów, pracowników administracyjnych sądów, obsługi - które od lat z uwagi na zamrożenie płac pracowników sfery budżetowej, pozostaje na stałym bardzo niskim poziomie ( w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu na najniższym poziomie w województwie dolnośląskim). Zgodnie z art. 13 kodeksu pracy „pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę", tymczasem zarobek zatrudnionej kadry w sądownictwie nie odpowiada od wielu lat zakresowi ich systematycznie zwiększanych obowiązków, nie pozwala na godną egzystencję, utrzymanie rodzin oraz honorowe zaopatrzenie emerytalne w przyszłości. Powoduje to odpływ wykwalifikowanej, częstokroć posiadającej wieloletni staż kadry pracowniczej, absencję nowej wykształconej kadry- co ma bezpośredni wpływ na sprawność i pożądany wysoki poziom funkcjonowania sądów.

W swoim wystąpieniu popieramy stanowisko Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wyrażone w Dezyderacie nr 3, uchwalonym na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013r. i zawarte tam stwierdzenie, że aktualne wynagrodzenie korpusu urzędniczego nie odpowiada godności sprawowania urzędu oraz zakresowi obowiązków. Na podkreślenie zasługuje również stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który w uzasadnieniu Postanowienia z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt. P 44/13 podniósł, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. Aby niewzruszoną podstawą Rzeczypospolitej Polskiej - jak wzywa konstytucja- były ustanowione zasady wyrażone w tymże akcie, należy zadbać o zachowanie poszanowania i ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela państwa polskiego, do którego szeregów zaliczają się również pracownicy sądownictwa.

Stwierdzamy, że utrzymywanie od wielu lat płacy na bardzo niskim poziomie, w stosunku do wymagań dla zaangażowanej, wykształconej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników sądownictwa, godzi w podstawowe zasady Konstytucji i jest dla nich wysoce krzywdzące i jako sędziowie wyrażamy solidarność z pracownikami sądów, w całej rozciągłości popierając ich postulaty płacowe.

Uchwała

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Siedleckiego

z dnia 11 września 2015 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Siedleckiego popierając liczne uchwały organów samorządu sędziowskiego wyraża sprzeciw wobec utrzymującego się od wielu lat braku waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziego, kadry urzędniczej i pracowników obsługi w sądach powszechnych wszystkich szczebli. Obecny poziom płac tych pracowników nie pozwala na godne życie, a w przyszłości na godne emerytury. Nie jest adekwatny do ich wykształcenia, zakresu obowiązków i wysokich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do realizacji nakładanych na nich zadań. Należy podkreślić, że na powyższe zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia u lutego 2015 roku w sprawie F 44/13 wskazując, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów, prokuratorów i kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Siedleckiego wyraża poparcie dla asystentów, urzędników sądowych i pracowników obsługi w zakresie ich postulatów płacowych i zwraca się do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów o podjęcie działań, skutkujących uwzględnieniem w budżecie na 2016rok zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądowych w stopniu odzwierciedlającym rolę jaką pełnią oni w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego u Białymstoku wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się od wielu lat brakiem waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziego, urzędników, i innych pracowników sądów powszechnych.

W naszej ocenie obecna wysokość wynagrodzeń pracowników sądów jest nieadekwatna do ich wykształcenia, umiejętności i nakładu prac, jaki jest niezbędny do realizacji powierzanych im zadań. Podkreślenia wymaga, iż stale rosną wymagania oraz zakres obowiązków pracowników wymiaru sprawiedliwości, co jest między innymi wynikiem wdrażania wielu nowych procedur. W takiej sytuacji brak waloryzacji płac tej grupy pracowników musi budzić uzasadniony sprzeciw.

Przypomnieć należy, że praca wykonywana przez administrację sądową jest niezbędnym elementem pozwalającym na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i tym samym pozwalającym na zapewnienie faktycznej realizacji prawa do sądu, które przysługuje każdemu obywatelowi.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt zainteresowania problemem wynagrodzeń pracowników sądów Trybunału Konstytucyjnego, wyrażonego w uzasadnieniu postanowienia z dnia II lutego 2015 roku. sygn. akt P 44/13, w pełni aprobując zawarte tam twierdzenie, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur oraz kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

Jako sędziowie wyrażamy solidarność z pracownikami sądów w pełni popierając ich postulaty płacowe. Uważamy za konieczne podjęcie przez władze wykonawczą i ustawodawczą stosownych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników sądów, o co stanowczo apelujemy.