Od 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwotnie ustawa miała wejść w życie 1 marca 2020 r., ale termin ten był wielokrotnie przesuwany.

Zmiany podyktowała konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Dyrektywą tą dokonano kodyfikacji dyrektyw w obszarze prawa spółek – m.in. dyrektywy 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE o integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek.