Powodem odroczenia jest wniosek jednego z sędziów TK o przeprowadzenie dowodu.

Rzecznik praw obywatelskich stwierdził, że wyrok będzie nieważny. Powód? Adam Bodnar nie wyczerpał bowiem możliwości odniesienia się do wniosku w tej sprawie. Wg. art. 63 ust. 2 ustawy o trybie postępowania przed TK "w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia może zgłosić udział w postępowaniu i przedstawić pisemne stanowisko w sprawie".

O zbadanie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które dotyczą powoływania sędziów - członków Rady przez Sejm wnioskowała sama KRS. W połowie lutego swój wniosek dotyczący statusu sędziów KRS złożyła do TK grupa senatorów PiS. Obie sprawy połączono do wspólnego rozpoznania.

W swoim wniosku KRS wnosi o zbadanie konstytucyjności przepisów kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o KRS z 2017 r. Nowelizacja zmieniła m.in. tryb wyboru sędziów-członków KRS. Do czasu nowelizacji swoich przedstawicieli w Radzie sędziowie wybierali sami, po zmianach jednak to Sejm większością 3/5 głosów wybiera sędziów zasiadających w Radzie.