Przypomnijmy, iż 8 marca Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN postanowiła odrzucić jako niedopuszczalne odwołanie sędziego Waldemara Żurka od decyzji ws. przeniesienia sędziego o innego wydziału w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

W drugim postanowieniu z tego dnia SN odroczył posiedzenie ws. wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznania tego odwołania. Dzisiaj SN przedstawił pytanie prawne w tej sprawie poszerzonemu składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wniosek o wyłączenie sędziów miał być rozpoznany w Izbie Cywilnej pierwotnie w dniu 8 marca br., ale przed jego rozpoznaniem Sąd Najwyższy w jednoosobowym składzie, w którym orzekał sędzia, który nie był objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych został powołany po złożeniu tego wniosku, odrzucił odwołanie sędziego Waldemara Żurka. W związku z tym SN zdecydował się odroczyć rozpoznanie wniosku o wyłączenie do dnia dzisiejszego.

7-osobowy skład SN ma odpowiedzieć na dwa pytania:

"1. Czy postanowienie o odrzuceniu wniesionego do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego i niezakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do chwili doręczenia aktu powołania, istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania?

2. Czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia określonego w punkcie 1 ma okoliczność, że Naczelny Sąd Administracyjny przed doręczeniem aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 388 § 1 w związku z art. 39821 k.p.c. i z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 84)?"

Sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, formalnie orzekał w wydziale II cywilnym odwoławczym SO w Krakowie. Jednak we wrześniu 2018 r. nowa prezes tego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka wbrew jego woli przeniosła go do wydziału I, który wydaje wyroki w I instancji.

W opinii samego sędziego Żurka decyzja prezes SO w Krakowie była szykaną za krytykę zmian w sądownictwie (także w krakowskim SO) oraz obronę niezależności sądów. Żurek odwołał się od decyzji Dagmary Pawełczyk-Woickiej do Krajowej Rady Sądownictwa, ale ta umorzyła postępowanie w jego sprawie w uchwale nr 390/2018. Od tej decyzji Żurek odwołał się z kolei do SN.