W piątek Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę ws. problemu wyłączania sędziów w postępowaniach, co coraz częściej w praktyce się zdarza.

Czytaj także: Nie można wyłączyć niewyznaczonych sędziów

Z uchwały wynika, że wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy jest niedopuszczalny. Podlega on również odrzuceniu bez składania przez sędziego oświadczenia, o jakim mowa w art. 52 § 2 kodeksu postępowania cywilnego. Sędzia objęty takim wnioskiem o wyłączenie może zasiadać w składzie sądu rozpoznającego ten wniosek.

Była to odpowiedź na zagadnienie prawne przedstawione przez SN do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu: czy na podstawie art. 49 ustawy kodeksu postępowania cywilnego dopuszczalne jest sformułowanie przez stronę wniosku o wyłączenie sędziego z powołaniem się na zaistnienie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, jeżeli sędzia objęty wnioskiem nie został wyznaczony do rozpoznania określonej sprawy?

SN zauważył, że zarówno w dotychczasowym orzecznictwie, jak i piśmiennictwie dominowało stanowisko, że wniosek o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy jest dopuszczalny. Argumentacja, która miała przemawiać za takim stanowiskiem, była jednak bardzo lakoniczna.

Zdaniem SN w powiększonym składzie dotychczasowe rozwiązanie, pozwalające stronie na składanie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania danej sprawy, mogło również prowadzić do dowolnego kształtowania przez stronę składu sądu.

Kwestię bezstronności sędziego należy oceniać w konkretnej sprawie, jest to natomiast możliwe tylko w przypadku, gdy sprawa zostaje przydzielona danemu sędziemu. Przyjęte przez SN rozwiązanie nie ogranicza możliwości składania wniosków o wyłączenie sędziów wyznaczonych do rozpoznania.

Sygnatura akt: NOZP 1/19