Spór między organami władzy godzi w szacunek należny zasadom państwa prawa, psuje wizerunek Polski i obniża prestiż zaangażowanych w spór instytucji – podkreśla w swojej uchwale Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

– Dlatego chcemy wystąpić w roli mediatora. Oczywiście przepisy konstytucji nie podlegają negocjacjom, ale konflikt ma obecnie charakter polityczny. Wszystkie argumenty merytoryczne już padły – podkreśla Andrzej Zwara, prezes NRA.

NRA w podjętej uchwale postuluje rozpoczęcie dialogu między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

O natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z TK zaapelowała w uchwale również Krajowa Rada Radców Prawnych. W jej ocenie szansą na osiągnięcie porozumienia będzie wykonanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej.

Z apelem do organów władzy wystąpiło też Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Apeluje zwłaszcza o wykonanie obowiązku wynikającego z art. 190 ust. 2 konstytucji i niezwłoczne opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku TK z 9 marca 2016 r. Przepis mówi, że wyroki TK są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Żaden organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony do zgłaszania zastrzeżeń do orzeczeń TK, także pod względem proceduralnym – czytamy w uchwale Iustitii.