Przedstawimy nowe wytyczne odnośnie do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, ze wskazanymi datami ich przyjęcia, według których określone spółki będą zobligowane do takiego raportowania. Reszta jednostek będzie mogła korzystać z nich dobrowolnie. Omówimy szczegółowo projekty ESRS od E1 do E5, obejmujące kolejno: zmianę klimatu, zanieczyszczenia, zasoby wodne i morskie, bioróżnorodność i ekosystemy oraz wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym.

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju w skrócie określane są jako ESRS (ang. European Sustainability Reporting Standards). Przygotowuje je EFRAG (ang. European Financial Reporting Advisory Group), czyli Europejska Grupa Doradcza do spraw Sprawozdawczości Finansowej. Na marginesie warto dodać, że celem EFRAG jest współpraca z Komisją Europejską (dalej: KE) w: interesie publicznym, zatwierdzaniu i nanoszeniu poprawek w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, publikowanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – IASB (ang. International Accounting Standards Board), a doradztwie technicznym w opracowywaniu projektów unijnych standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.