Dziś wchodzi w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o pomocy społecznej (DzU nr 81, poz. 527). Należy ją jednak stosować z mocą wsteczną, od 1 maja.

Przenosi ona zasady finansowania opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych z rozporządzenia do ustawy.

[b]To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2009 r. (sygn. K 6/08)[/b], który przesądził o niezgodności z konstytucją art. 85 ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EDD722EA2CEC4BB3A49709C4B3957280?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1363 ze zm.)[/link]. W związku z tym na mocy wyroku przestało obowiązywać rozporządzenie z 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. Zasady z niego wynikające od 1 maja zostały przeniesione do aktu prawnego wyższego rzędu.

Nowością jest to, że w środkach finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej prowadzonej w domu jednorodzinnym lub w budynku wielorodzinnym został uwzględniony czynsz.