W piątek Sejm przyjął poprawkę Senatu, która doprecyzowała, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej będzie mogło nastąpić po wyczerpaniu zarówno środków określonych w kodeksie rodzinnym, jak i innych form pomocy rodzicom z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Według szacunków rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego jest w Polsce 227 tys., a zagrożonych ubóstwem trzy razy więcej. W czasie prac nad nowelą wskazywano, że program 500+ może złagodzić skalę problemu, ale interwencja ustawodawcy też jest potrzebna. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

etap legislacyjny: ustawa trafi do podpisu prezydenta