Projekt noweli ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz i kilku innych, autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jest kontynuacją podjętej przez rząd w styczniu 2017 r. decyzji o ograniczeniu adopcji z przemieszczeniem poza granice Polski. Ma ułatwić pozyskiwanie większej liczby kandydatów do przysposobienia dzieci w kraju.

Nowela pomoże w adaptacji dziecka, w szczególności starszego, w nowej rodzinie przez wprowadzenie zmian w kodeksie pracy w zakresie urlopu ojcowskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzice adopcyjni. Rozwiązanie to ma sprzyjać budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, jak również będzie pozwalało na szybsze nawiązanie relacji rodzinnych.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości: adopcja tylko dla małżeństw, dla samotnych wyjątkowo. Zakaz dla par homoseksualnych

Projekt koncentruje się na procedurze adopcyjnej, ale też w zakresie pieczy zastępczej przewiduje szereg zmian: Sprawdzenie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym określonych kategorii osób wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadzenie teleinformatycznego rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wykaz osób z pozytywną wstępną kwalifikacją do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Przewiduje się też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy, rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby do nich wrócić.

Powiązano też wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę. W zakresie kontroli rozszerzono zaś istniejący katalog wymagań kwalifikacyjnych inspektorów uprawnionych do prowadzenia czynności kontrolnych z ramienia wojewody o takie kierunki jak prawo i administracja. Dodatkowo podwyższono granice kary pieniężnej za brak realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ustawa wejdzie w życie trzy miesiące od jej ogłoszenia.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne