W przyjętej rezolucji Parlament wzywa do wzmożenia wysiłków w celu skutecznego wykrywania w internecie przypadków seksualnego wykorzystania dzieci, ścigania przestępców, wzmocnienia ochrony pokrzywdzonych dzieci i usuwania nielegalnych treści z sieci. Posłowie popierają zmiany na rzecz lepszej ochrony praw dzieci w internecie jakie wprowadza trwająca w UE reforma ochrony danych osobowych. Są one tym bardziej konieczne, że dzieci poniżej 10 lat stanowią ponad 80% ofiar.

Aby skutecznie przeciwdziałać seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i pornografii dziecięcej, konieczne jest kompleksowe podejście. Powinno ono podejmować ściganie przestępstw i sprawców, ochronę pokrzywdzonych dzieci i zapobieganie temu zjawisku, czytamy w rezolucji przyjętej 606 głosami, przy 4 głosach sprzeciwu i 67 wstrzymujących się.

Zdaniem Parlamentu:

• Nielegalne treści muszą być natychmiastowo usuwane i zgłaszane organom ścigania. Posłowie podkreślają rolę branży technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dostawców usług internetowych i hostingowych w zapewnianiu szybkiego i skutecznego usuwania nielegalnych treści z internetu na żądanie właściwego organu ścigania.

• Konieczne jest zapewnienie organom ścigania państw członkowskich i Europolowi niezbędnych funduszy, zasobów ludzkich, uprawnień dochodzeniowych i możliwości technicznych, dzięki którym będą one mogły poważnie i skutecznie prowadzić dochodzenia oraz ścigać przestępców.

• Niezbędny jest rozwój nowych i technologicznie zaawansowanych zdolności w zakresie analizy ogromnej liczby nielegalnych treści i obrazów, w tym materiałów ukrytych w tak zwanej „ciemnej sieci" (zapewniającej anonimowość użytkownikom i autorom treści zabronionych w legalnym internecie) tak aby namierzać i ścigać przestępców w celu ochrony bezpieczeństwa i praw dzieci.

• Dane osobowe dzieci w internecie muszą być należycie chronione. Dzieci powinny być w przystępny i zrozumiały sposób informowane o zagrożeniach i konsekwencjach wykorzystywania w internecie ich danych osobowych. Trwająca reforma ochrony danych przynosi znaczące zmiany w zakresie dalszej ochrony praw dzieci w internecie.

• Należy rozpocząć kampanie informacyjne o odpowiedzialnym zachowaniu w mediach i programach zapobiegania przypadkom niegodziwego traktowania dzieci w internecie, aby wzmocnić pozycję dzieci, wspomóc rodziców i wychowawców w rozumieniu niebezpieczeństw istniejących w sieci i reagowaniu na nie. Parlament popiera rozwój telefonów zaufania dla dzieci, gdzie mogą one anonimowo zgłaszać przypadki seksualnego wykorzystania.

• Państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, powinny jak najszybciej zakończyć transpozycję dyrektywy z 2011 roku w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (do tej pory wdrożyła ją w całości mniej niż połowa państw członkowskich).

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Międzynarodowy problem wymaga międzynarodowego rozwiązania

Współpraca międzynarodowa i ponadnarodowe dochodzenia powinny zostać zintensyfikowane, bo chodzi o przestępstwa, z którymi borykają się setki krajów mających własne organy ścigania i zróżnicowane systemy prawne. Posłowie z zadowoleniem przyjmują wspólną inicjatywę UE i 55 krajów z całego świata skupionych w światowym sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Inicjatywa ta ma na celu pomoc większej niż dotychczas liczbie ofiar oraz zapewnienie skuteczniejszego ścigania i zmniejszenia liczby dostępnych w internecie materiałów z dziecięcą pornografią.