Komitet rozpatrzył sprawozdanie i sformułował zalecenia w formie dokumentu zwanego „concluding observations".

Komitet pokreślił w nim pozytywne aspekty, które odnotował analizując sprawozdanie, m.in. ratyfikowanie przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Docenił też aktywność legislacyjną, m.in. ostatnie nowelizacje ustawodawstwa karnego, zapewnienia niezależności Prokuratury poprzez oddzielenie urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Z zadowoleniem zaakcentował przyjęcie Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz utworzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Jednocześnie Komitet zalecił wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa odrębnego przestępstwa tortur oraz przepisów zapewniających odpowiednią ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność lub wiek. Zwrócił uwagę m.in. na przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności oraz cudzoziemców w Polsce.

Polska jest zobowiązana przesłać Komitetowi w ciągu roku informacje dotyczące podjętych działań w najważniejszych kwestiach, a kolejne sprawozdanie okresowe z realizacji postanowień Konwencji Przeciwko Torturom powinno zostać złożone w dniu 22 listopada 2017 r.