Minister sprawiedliwości przygotował dwa nowe projekty rozporządzeń regulujące sprawy przyjęć do aresztów tymczasowych i więzień. Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

W każdym z miejsc (areszt śledczy, zakład karny) obowiązują inne zasady. I tak zanim zatrzymany trafi do normalnej celi, posiedzi w celi przejściowej. Na początek czeka go rozmowa informacyjna, na której pozna swoje prawa i obowiązki. Potem poddany zostanie wstępnemu badaniu lekarskiemu.

Jak rozmieszczani są skazani w celach? Bierze się pod uwagę: płeć, wiek oraz uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego. Projekt podtrzymuje zasadę, wedle której w razie zaistnienia potrzeby skazany w każdym czasie może być przeniesiony do innej celi. Precyzuje również możliwości osadzania w jednej celi mieszkalnej ze skazanymi młodocianymi skazanych dorosłych.

Nowym rozwiązaniem jest ustalenie ogólnych zasad porządku wewnętrznego obowiązujących we wszystkich aresztach śledczych. To minimalny standard przewidziany dla tymczasowo aresztowanych. Chodzi o codzienne funkcjonowanie.

Drugi z projektów dotyczy skazanych i przyjęć do kryminałów. Przewiduje się w nim, że skazanego poddaje się okresowym ocenom postępów w resocjalizacji. Robi się to nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Taka ocena musi każdorazowo poprzedzić zmianę decyzji klasyfikacyjnej więźnia; wystąpienie do sądu penitencjarnego o zmianę rodzaju lub typu zakładu karnego czy podjęcie decyzji o nabyciu przez skazanego uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Minister sprawiedliwości zapisał, że przy dokonywaniu ocen okresowych w postępach skazanego w resocjalizacji komisja penitencjarna uwzględnia: stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa; stopień przestrzegania przez niego porządku i dyscypliny; stosunek do pracy czy charakter kontaktów z rodziną i wywiązywanie się z obowiązku łożenia na jej utrzymanie.

Nie bez znaczenia jest też zachowanie skazanego wobec innych skazanych i przełożonych oraz zmiany w zachowaniu od ostatniej oceny. Jeśli widać poprawę, ocena jest wyższa.

Minister zapisał też obowiązki skazanego. Jednym z nich jest utrzymanie należytej czystości, dbanie o schludny wygląd.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl