Obcokrajowcy z krajów UE mogą głosować w Polsce. Wyjaśniamy zasady

To ostatni moment dla cudzoziemców na dopełnienie formalności, które umożliwią im udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Osoby z podwójnym paszportem mogą głosować tylko w jednym kraju.

Publikacja: 03.06.2024 20:11

Obcokrajowcy z krajów UE mogą głosować w Polsce. Wyjaśniamy zasady

Foto: Adobe Stock

Głosowanie w Polce zarządzono na 9 czerwca 2024 r. To ważne m.in. dla osób, które zamierzają głosować poza stałym miejscem zamieszkania, co w szczególności dotyczy cudzoziemców z krajów UE. Przypomnijmy, że prawo wyborcze do głosowania w Polsce w wyborach do PE mają także obywatele Unii Europejskiej (państw członków UE) niebędący obywatelami polskimi, którzy:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat
  • stale zamieszkują w Polsce

• są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

• nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Cudzoziemiec może głosować w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Głosować może wyborca cudzoziemiec z UE ujęty na jego wniosek w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (w spisie wyborców w obwodzie właściwym dla adresu, pod którym jest ujęty w rejestrze). Jego status jako głosującego nie różni się od tego przysługującego osobie z polskim obywatelstwem.

Jeśli cudzoziemiec z kraju UE nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest wpisany do CRW, to może taki wpis uzyskać składając wniosek w urzędzie gminy (miejskiej lub wiejskiej) właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Składa się go w formie papierowej, z własnoręcznym podpisem, lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl. Do wniosku winien załączyć m.in. numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość i oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Nie ma terminu na złożenie tego wniosku, ale aby odniósł skutek w tych wyborach, trzeba to uczynić odpowiednio wcześniej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma bowiem 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a musi on sprawdzić m.in. czy wnioskodawca stale mieszka pod wskazanym we wniosku adresem.

Czytaj więcej

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Jak zagłosuje Polonia?

Wnioski do 6 czerwca

Zarówno cudzoziemiec z UE jak i obywatel polski, który czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania, gdzie jest zarejestrowany w CRW lub który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może też wystąpić o wydanie mu zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego może głosować w dowolnym obwodzie. Wniosek może złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca 2024 r. w formie papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

Co ważne taki wyborca zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty. Gdyby więc utracił zaświadczenie o prawie do głosowania, to niezależnie od przyczyny, nie będzie mógł otrzymać kolejnego zaświadczenia i wziąć udziału w najbliższym głosowaniu. W samym dniu wyborów obwodowe komisje mogą dopisać do spisu wyborców, którzy przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Czytaj więcej

Wybory do PE. Chadecja skręca w prawo

Czy można głosować w dwóch krajach?

Osoby z podwójnym obywatelstwem mogą głosować tylko w jednym państwie, co wynika z ogólnych zasad prawa unijnego (mają po jednym głosie).Jak zapewnia Krzysztof Lorenz, dyrektor z Krajowego Biura Wyborczego, jest mało prawdopodobne podwójne głosowanie, gdyż poszczególne państwa wpisując do rejestru wyborczego cudzoziemca informują o tym władze drugiego państwa, a wymogiem rejestracji (a potem głosowania) jest stałe zamieszkanie w danym kraju.

Dodajmy, że gdyby doszło jednak do przypadku zagłosowania przez jedną osobę w dwóch państwach, to fakt ten mógłby być przedmiotem protestu wyborczego, ewentualnie także postępowania karnego wobec tak głosującego. Gdyby zjawisko było szersze sąd mógłby rozważać w ramach protestu czy nie miało ono wpływu na wynik wyboru w danym okręgu.

Głosowanie w Polce zarządzono na 9 czerwca 2024 r. To ważne m.in. dla osób, które zamierzają głosować poza stałym miejscem zamieszkania, co w szczególności dotyczy cudzoziemców z krajów UE. Przypomnijmy, że prawo wyborcze do głosowania w Polsce w wyborach do PE mają także obywatele Unii Europejskiej (państw członków UE) niebędący obywatelami polskimi, którzy:

• są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja