Jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej? Jakie prawa mają rodzice? Między innymi na te pytania odpowiada poradnik MEN  skierowany do rodziców dzieci sześcio i siedmioletnich.

W poradniku znajdują się m.in. informacje dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty, a także zasadach rekrutacji do przedszkola. Publikacja informuje o procedurze odwoławczej w rekrutacji oraz zadaniach gminy w organizacji i prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego. Poradnik wyjaśnia też kwestie związane z zasadami przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, czy odroczeniem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo publikacja zawiera zestawienie najważniejszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów MEN. Oto dwa z nich wraz z odpowiedziami:

"- Chciałam zapytać o drogę powrotną 6-letniego dziecka ze szkoły do domu. Czy wystarczy zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka w formie pisemnej dla dyrekcji? W naszej szkole dyrektor nie chce się na to zgodzić i twierdzi, że muszę odbierać dziecko ze szkoły samodzielnie do ukończenia przez nie 7. roku życia.

Prawo oświatowe nie reguluje przepisów dotyczących samodzielnego poruszania się dziecka po drogach publicznych. Przepisy w tym zakresie są zawarte w prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi dziecko w wieku do 7 lat ma zakaz samodzielnego korzystania z drogi, w tym także z chodnika. Dziecko przed ukończeniem 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby czuwającej nad jego bezpieczeństwem. Ustawodawca uznał, że taką opiekę może też sprawować dziecko, które ukończyło 10 lat.

Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wyrazić zgody na samodzielne opuszczenie placówki przez 6-letnie dziecko.

Właściwa opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych. Muszą oni zatem zadbać o to, by 6-letnie dziecko było przyprowadzane do szkoły i odprowadzane z niej przez osobę dorosłą lub na przykład przez któreś z rodzeństwa, jeśli ukończyło 10 lat.

- Mam w klasie trzech uczniów, których rodzice zdecydowali o tym, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie pierwszej jeszcze raz. Jakie dokumenty muszą złożyć?

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, mogą na wniosek rodziców kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Rodzice powinni złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko."

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Poradnik jest dostępny także w wersji elektronicznej pod adresem https://men.gov.pl/pdr.

Przypomnijmy - 29 grudnia 2015 r. Sejm  uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, która wyznacza obowiązek szkolny dziecka od 7. roku życia przy jednoczesnym zachowaniu prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia. Ustawa wprowadziła obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego oraz prawa dziecka w wieku od 3. do 5. roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W MEN uruchomiono cztery numery telefonów dla rodziców i opiekunów, którzy chcieliby zasięgnąć informacji w zakresie rozpoczęcia edukacji swoich dzieci: 22 34 74 595 (sześciolatek w szkole) 22 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu) 22 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole) 22 34 74 467 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole). Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.