Projekt trafił do RCL. W czym rzecz? Trzeba poprawić funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym oraz samorządu terytorialnego i zwiększyć bezpieczeństwo oraz ochronę osób zagrożonych i doznających przemocy domowej. W nowych przepisach pojawi się definicja przemocy ekonomicznej, osoby doznającej przemocy domowej i osoby stosującej przemoc domową. Wyodrębnione zostanie pojęcie małoletniego doznającego przemocy domowej, również jako świadka tej przemocy. Na tym nie koniec. Więcej ma być możliwości oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc (nowe formy wsparcia, tj. programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową). Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające sądowe zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w ww. programach. Grupy diagnostyczno-pomocowe, zajmą się z kolei diagnozą i oceną sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozszerzyć zakaz zbliżania się do ofiar przemocy domowej

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe