Taki zapis wprowadzili posłowie wczoraj do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Inicjatorem koncepcji o umożliwieniu prowadzenia zajęć bez uprawnień pedagogicznych byli posłowie PO. W zapisie chodzi o zajęcia rozwijające zainteresowania, czyli ustawowo zdefiniowane zajęcia dodatkowe.

Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski uważa, że znowelizowany przepis zabezpiecza przed sytuacją, w której nauczyciele w przedszkolach zastępowani byliby tańszymi pracownikami bez uprawnień pedagogicznych.

Zgłoszony zapis poparło w głosowaniu 20 posłów, nikt nie był przeciw, 13 posłów wstrzymało się od głosu. W następnej kolejności przyjęto pozostałe zapisy projektu dot. zasad rekrutacji do publicznych placówek wychowawczych.

Nowelizacja jest wynikiem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 38/12), który w styczniu 2013 r. orzekł o niekonstytucyjności przepisów o naborze dzieci do publicznych szkół i przedszkoli.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niekonstytucyjny.

Trybunał uzasadnił, że ustawa nie gwarantuje każdemu dziecku miejsca w przedszkolu lub szkole publicznej, pozostawiając ministrowi zbyt dużą swobodą w tworzeniu zasad rekrutacji i nakazał usunięcie wady prawnej w ciągu 12 miesięcy.

W wyroku zwrócono także uwagę, że w omawianej ustawie nie określono procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub szkoły.

W pierwszej kolejności, do przedszkola będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, w obrębie której znajduje się placówka. Postępowanie rekrutacyjne natomiast zostanie przeprowadzone w wypadku liczby kandydatów przekraczającej ilość dostępnych miejsc. W naborze najpierw będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin gdzie jest przynajmniej troje dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Inne dzieci będą brały udział w naborze na podstawie dodatkowych kryteriów, które określi gmina. Gmina może maksymalnie wprowadzić sześć podstaw naboru, w tym pierwszeństwo dla dzieci rodzica lub rodziców pracujących zawodowo.

Dotychczasowe postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zachowane. Uczniowie mieszkający w rejonie konkretnej szkoły są przyjmowani bez dodatkowych wymogów. W wypadku wolnych miejsc szkoła może zadecydować o przyjęciu uczniów spoza rejonu placówki.

Odnośnie szkół ponadgimnazjalnych wiele rozwiązań dot. naboru zostanie zachowanych. Jak dotychczas czynnikiem decydującym pozostaną wyniki końcowe nauki w gimnazjum. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego, jak miało to miejsce wcześniej.