W rozporządzeniu z 19 września 2013 r. minister finansów określił wysokość norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywać w 2014 r.

Z załącznika do rozporządzenia wynika, że znakomita większość norm została podwyższona od kilku groszy do kilku złotych. Przykładowo norma szacunkowa dochodu rocznego dla pasieki powyżej 80 rodzin – dla jednej rodziny – wzrosła z 3 zł 35 gr do 3 zł 48 gr. Na niezmienionym poziomie pozostaną jedynie normy dla wylęgarni drobiu.

Przypomnijmy: normy szacunkowe służą do wyliczenia dochodu u podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o PIT, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 19 września 2013 r. DzU z 3 października, poz. 1171