Analiza koncentruje się na problemie nieskutecznego leczenia bólu oraz konieczności uregulowania w polskim prawie medycznego wykorzystania marihuany, wynikającej z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy wyrażają nadzieję, że analiza okaże się pomocna w podjęciu stosownych działań legislacyjnych.

Dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Niezagwarantowanie efektywnego systemu leczenia bólu jest równoznaczne z niewywiązaniem się przez państwo z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia prawa do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP). Oznacza ono także niedopełnienie zobowiązań wynikających m.in. z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (art. 12 gwarantuje prawo do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym do zapobiegania chorobom, ich leczenia i zwalczania) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantujących zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania.

Wystąpienia do Ministra Zdrowia

Autorzy zauważają, że w ciągu ostatnich dwóch lat HFPC, w odpowiedzi na doniesienia o drastycznych przypadkach cierpienia pacjentów, wystosowała szereg pism do ministra Zdrowia w sprawie konieczności poprawy dostępu do skutecznej terapii przeciwbólowej i konieczności nadzoru nad systemem leczenia bólu

Zdaniem HFPC należy rozważyć wprowadzenie zmian w przepisach, by zagwarantować skuteczną terapię wszystkim pacjentom cierpiącym z powodu bólu. Wskazuje, że obecnie obowiązujące przepisy prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniającym łagodzenie bólu i innych cierpień przysługuje tylko pacjentowi w stanie terminalnym. Nie ma uregulowań stosowanych do innych grup chorych. Poza tym poziom refundacji leków dla pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu nie jest jednakowy i zależy od jego przyczyny. W związku z tym fundacja uważa, że interwencja ustawodawcy jest uzasadniona.

Marihuana jako produkt leczniczy

Autorzy analizy wskazują, że aktualne badania pozwalają na używanie marihuany w terapii łagodzenia bólu. Wedle polskiego prawa nie jest to produkt leczniczy. Na terenie Polski używanie marihuany do celów medycznych jest możliwe tylko, jeśli środek ten został przywieziony lub sprowadzony z zagranicy przy zachowaniu ściśle określonych warunków i przestrzeganiu złożonych procedur.

Problem związany z obowiązkiem zapewnienia przez państwo skutecznej ochrony zdrowia zauważył także Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 17 marca 2015 r. (sygn. akt S 3/15), w którym zasygnalizował Sejmowi RP konieczność podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do uregulowania kwestii medycznego wykorzystania marihuany.

Używanie marihuany do celów medycznych pod warunkiem jej przywiezienia z zagranicy, przy jednoczesnym braku możliwości uzyskania do niej legalnego dostępu w kraju, było dla Trybunału konstytucyjnego dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością uregulowania omawianej kwestii.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

W opinii trybunału, rozwiązanie to, jakkolwiek pożądane z punktu widzenia członkostwa Rzeczpospolitej w Unii europejskiej, pogłębia niespójność miedzy celami deklarowanymi przez ustawodawcę w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii a celami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Opinia HFPC dostępna jest tutaj.