Zatrudnienie socjalne polega na wsparciu państwa udzielanego m.in. osobom: bezdomnym, uzależnionych, trwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, które chcąc rozwiązać trudną sytuację życiową i szukają możliwości podjęcia zatrudnienia.

Pomoc państwowa w tym zakresie obejmuje m. in. zajęcia z integracji społecznej. Potrzebujący po uzyskaniu skierowania z powiatowego urzędu pracy mogą wziąć udział we wspomnianych zajęciach, które organizowane są przez centra integracji społecznej.

Wsparcie uzyskają też osoby, które podpisały wcześniej kontrakt socjalny. Mogą one skorzystać z oferty klubów integracji społecznej. Ze sprawozdania NIK wynika, że w badanym okresie liczba funkcjonujących w Polsce centrów i klubów sukcesywnie rosła. W połowie 2013 r. wynosiła odpowiednio 124 i 197placowek.

Jedyne niektóre centra podpisywały porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że instytucje integracji społecznej funkcjonują na ogół zgodnie z prawem, jednak są niewystarczająco skuteczne.

W zbadanych centrach spośród 2 tys. osób - które w latach 2011-2012 wzięły udział w zajęciach - szkolenia ukończyło 73,3 proc., a 38,2 proc. usamodzielniło się ekonomicznie. W klubach odsetek ten był jeszcze niższy: spośród ponad 2,2 tys. osób zajęcia ukończyło 81,1 proc., ale ekonomicznie usamodzielniło się jedynie 16,9 proc.

Jedyne niektóre centra podpisywały porozumienia z lokalnymi przedsiębiorcami. W związku z tym ich absolwenci mogli odbywać praktyki zawodowe w wybranym zakładzie pracy. Tylko nieliczne z tych instytucji współpracowały z powiatowymi urzędami pracy, zapewniając podopiecznym dostęp do szkoleń i ofert pracy. Mimo tych pozytywnych przykładów ogólna skuteczność instytucji integracji społecznej pod względem liczby osób usamodzielnionych ekonomicznie jest według NIK niewystarczająca. Wyniki kontroli wskazują, że centra samorządowe były bardziej skuteczne od pozarządowych.

Instytucje integracji społecznej są niewystarczająco skuteczne.

W latach 2011-2012 centra samorządowe odnotowały wskaźnik osób pozytywnie kończących zajęcia na poziomie 79,6 proc. i usamodzielnienia 44 proc., podczas gdy w centrach pozarządowych zajęcia skończyło 64,8 procent., a wskaźnik usamodzielnienia wynosił 28,4 proc.

W toku kontroli inspektorzy Izby stwierdzili następujące nieprawidłowości:

NIK zwróciła też uwagę na inne luki w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która:

Izba wystąpiła z wnioskiem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie kroków w kierunku znowelizowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

NIK: dobrym pomysłem jest zintegrowanie kontraktów i zatrudnienia socjalnego

W ocenie NIK ustalenia niniejszej kontroli oraz wyniki równolegle przeprowadzonego audytu skuteczności kontraktów socjalnych wskazują, że dobrym pomysłem jest zintegrowanie kontraktów i zatrudnienia socjalnego jako dwóch komplementarnych narzędzi. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia skuteczności wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.