Tag: Formy Zatrudnienia

Powiązane

Kadry

Dwie umowy – dwa świadectwa

Zatrudnienie na podstawie kolejnych umów o pracę można podsumować w jednym świadectwie pracy. Ale dokument zbiorczy nie wchodzi w grę w przypadku dwóch stosunków pracy trwających jednocześnie.

Jak obliczyć zaliczkę na PIT po ustaniu zatrudnienia

Płatnicy wynagrodzeń nie wiedzą w jakiej wysokości obliczyć i potrącić pracownikowi zaliczkę na podatek dochodowy, w sytuacji gdy wypłata pensji ma miejsce w okresie kiedy pracownik nie pozostaje już w zatrudnieniu.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą przez radę nadzorczą, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Jeżeli akcjonariuszem spółki jest osoba prawna, nie może ona bezpośrednio prowadzić spraw spółki i jej reprezentować jako powołany do tej funkcji członek zarządu.

Ustanie zatrudnienia nie kasuje członkostwa w PPK

Dla ponownie przyjętego pracownika, który został zgłoszony do PPK w czasie trwania poprzedniego zatrudnienia, nie trzeba zawierać kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba że pracodawca zmienił instytucję finansową.

Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego

Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed czasem żniw i zbiorów. Powoduje to konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale też zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.

Pomyłka szefa nie zwiększy uprawnień pracownika

Pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi informację o podstawowych warunkach zatrudnienia. Zwykle nie poniesie jednak negatywnych konsekwencji, jeżeli w takiej informacji będą błędy.

Freelancer tańszy niż pracownik

Wielu specjalistów może pracować na podstawie umowy o dzieło. Pozwala to oszczędzić zlecającemu projekt do wykonania takiej osobie nawet 20 proc. kosztów w porównaniu z etatem.

Czasem trzeba odmówić sprostowania świadectwa pracy

Pracownik nie może domagać się sprostowania świadectwa pracy przez wpisanie, że pracował w warunkach szczególnych, jeżeli pracodawca tej pracy tak nie kwalifikował, ocena charakteru pracy jest sporna, a wydany dokument jest zgodne z wiedzą pracodawcy.

Czy bycie menedżerem lub specjalistą teraz opłaca się bardziej

To, ile członek kadry zarządzającej otrzyma na rękę, w dalszym ciągu zależy od formy zatrudnienia. Z kolei wysoko wykwalifikowany ekspert zarobi tyle, na ile pozwoli mu wybrana forma opodatkowania.

Nowy pracownik szybciej może zostać uczestnikiem PPK

Od 4 czerwca 2022 r. pracodawca może zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie PPK już po 14 dniach zatrudnienia. Ma na to czas do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące (90 dni) zatrudnienia.