Od kwietnia wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy, także zdalnej

Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy. Odszkodowanie będzie przysługiwać także za wypadek przy pracy zdalnej, świadczonej np. z domu.

Publikacja: 30.03.2023 14:35

Od kwietnia wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy, także zdalnej

Foto: Adobe Stock

Od  najbliższej soboty za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł.  Jeżeli zatem lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł. Z kolei z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia będzie wynosić 22 212 zł. Natomiast, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł.

- Stopień uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji –  mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolny m Śląsku. – Żeby dostać odszkodowanie trzeba złożyć do nas kompletny wniosek, zawierający wszystkie niezbędne informacje i załączniki  - dodaje.

Czytaj więcej

Sąd: Zawał serca to nie wypadek przy pracy

Ważne procedury

Chodzi zatem nie tylko o sam wniosek o jednorazowe odszkodowanie, ale także:

- protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy

- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały już zakończone. 

Decyzja przyznająca lub odmawiająca wypłaty jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

- Niezwykle ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania - wskazuje Kowalska-Matis.

Co należy zrobić po wypadku

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą i spowodowało uraz lub śmierć.

Osoba zatrudniona na umowę o pracę powinna zgłosić zdarzenie pracodawcy. Jego zaś obowiązkiem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego, a w ciągu 14 dni od daty wypadku - sporządzenie protokołu powypadkowego.

Czytaj więcej

Strony będą współdziałać w kwestii bezpieczeństwa pracy zdalnej

W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy agencyjną przeprowadzenie postępowania powypadkowego należy do obowiązków podmiotu, na rzecz którego wykonywana była praca.

Jeśli poszkodowany jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność lub współpracuje z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, bądź jest zatrudniony na podstawie umowy uaktywniającej, to postępowanie powypadkowe przeprowadzi ZUS właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności (lub miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3).

Po ustaleniu wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku, podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest sporządzić kartę wypadku.

Na co można liczyć po wypadku przy pracy?

Ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego poszkodowany może skorzystać już od pierwszego dnia ubezpieczenia, nie ma tu okresu karencji. Z  funduszu wypadkowego wypłacanych jest kilka rodzajów świadczeń, w tym zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

100 procent zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (także za czas pobytu w szpitalu) jest wyższy niż zazwyczaj z ubezpieczenia chorobowego, bo wynosi 100 proc. podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych). Jeśli choroba się wydłuża, to poszkodowany może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego maksymalnie przez 12 miesięcy. Ono również jest wyższe niż to wypłacane z ubezpieczenia chorobowego i wynosi też 100 proc.  średniego wynagrodzenia osoby poszkodowanej.

Dentysta na koszt ZUS

Niewiele osób wie o tym, że z funduszu wypadkowego pokrywane są także koszty leczenia stomatologicznego i wykonania szczepień ochronnych (nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów), na które skierował ubezpieczonego lekarz orzecznik – na wniosek lekarza prowadzącego. Zwrotowi podlegają też koszty zakupów wyrobów medycznych poniesione przez ubezpieczonego w wysokości nierefundowanej przez NFZ, czy badań, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek, np. pracodawcę, aby ustalić zawartość alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.

Odszkodowanie za wypadek

Jeśli osoba w wyniku wypadku czy choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może starać się o jednorazowe odszkodowanie.

ILE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala w drodze obwieszczenia Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Ich wysokość wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

- 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

- 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;

- 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

- 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

- 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

- 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

- 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

- 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

- 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

- 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Nie każdy poszkodowany dostanie pieniądze

Kiedy jednorazowe odszkodowanie się nie należy? Wtedy, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Czytaj więcej

Praca zdalna wyklucza badanie alkomatem

Co z wypadkiem przy pracy w domu?

Przepisy dotyczące wypadku przy pracy mają być stosowane odpowiednio także do pracy zdalnej - zakłada nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną od 7 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z nowym art. 6731 § 8 znowelizowanego K.p. pracownik sam organizuje sobie stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. W razie wypadku przy pracy odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące wypadków przy pracy. Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który  musi dokonać oględzin miejsca zgłoszonego wypadku (w terminie uzgodnionym z pracownikiem lub jego domownikiem) i sporządzić protokół powypadkowy.

Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości. W takim przypadku zespół ustali okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy zdalnej w oparciu o  informacje zawarte w zgłoszeniu,  własną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz pozyskaną dokumentację. 

O tym, czy pracownikowi będzie przysługiwało świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego zdecyduje wyłącznie ZUS. Może podważyć twierdzenia pracownika i ustalenia zespołu powypadkowego. Np. uznać, że wypadek nie miał związku z pracą albo że doszło do niego wskutek rażącego niedbalstwa.

Od  najbliższej soboty za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł.  Jeżeli zatem lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł. Z kolei z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia będzie wynosić 22 212 zł. Natomiast, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 114 231 zł.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA