W wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Marek Michalak wskazuje, że organy właściwe do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego odmawiają prawa do niego przyjmując, że jeżeli wnioskodawca pobiera już świadczenie pielęgnacyjne, to nie może jednocześnie pobierać świadczenia rodzicielskiego niezależnie od faktu, że przysługiwałoby ono na inne dziecko. W efekcie beneficjenci świadczenia wchodzą na drogę długą drogę sądowoadministracjną, skutkiem czego – w przypadku np. bezrobotnych i studentów – jest zatarcie głównego celu świadczenia, czyli wsparcia materialnego w pierwszym okresie życia dziecka.

Rzecznik zwraca uwagę, że dokonywana przez sąd administracyjny wykładania ma moc wiążącą tylko w sprawach indywidualnych, w których zapadło rozstrzygnięcie, stąd organy administracji, w innych aczkolwiek tożsamych przedmiotowo sprawach mogą dokonywać odmiennej jego interpretacji. Dlatego też, zdaniem Rzecznika celowa jest zmiana redakcji przepisów w sposób nienasuwający wątpliwości interpretacyjnych organów administracji ustalających prawo do świadczenia rodzicielskiego.

RPD zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej o wnikliwą analizę problemu oraz rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych.