Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że świadczenia w ramach programu Rodzina 500 + przysługują na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. O świadczenia te mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec), opiekun faktyczny rozumiany jako osoba która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie, jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie przysługuje również opiekunom prawnym dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Co istotne, w nowym okresie 2022/2023, o świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się także rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. W przypadku tych osób, świadczenie wychowawcze zastąpi dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który dotychczas był im wypłacany w ramach programu Rodzina 500+.

Jaka jest wysokość wypłacanego świadczenia?

Świadczenie wypłacane jest co do zasady w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku gdy rodzice sprawują, zgodnie z orzeczeniem sądu, opiekę naprzemienną nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to oboje otrzymają świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, czyli co do zasady 250 zł.

Ponadto, w przypadku urodzenia się dziecka albo ukończenia przez nie 18 roku życia, świadczenie za dany miesiąc zostanie przyznane i wypłacone tylko za tę część miesiąca który przypada odpowiednio od dnia urodzenia się dziecka albo do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Czytaj więcej

Możliwa podwyżka "500+", ale nie dla wszystkich

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowy okres?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., można składać od 1 lutego 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r. , to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2022 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. .

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

- w przypadku złożenia wniosku w lipcu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od lipca i wypłaci je do dnia 30 września tego roku,

- w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2022 r., ZUS przyzna świadczenie od sierpnia, wypłaci je do dnia 31 października tego roku,

- w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek,

- a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Do kogo i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?

Od stycznia 2021 roku przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski o świadczenie wychowawcze, tak jak w przypadku programu ”Dobry start”, można składać tylko droga elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Czytaj więcej

Kreator ZUS pomoże wypełnić wniosek o 500+

Co z już wypłacanymi świadczeniami rozpoczętymi w ubiegłym roku. Kiedy należy złożyć wniosek na kolejny rok?

Jeśli w 2021 r. osoba złożyła w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie składa ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina będzie kontynuowała wypłatę świadczeń przyznanych na ten okres do 31 maja 2022 r. Na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022 wniosek o świadczenie wychowawcze do ZUS powinny złożyć od dnia 1 stycznia 2022 r., tylko te osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci, a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyły wniosku w gminie.

Natomiast od 1 lutego 2022 r. osoby mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Czytaj więcej

500 plus: nie każdy musi w styczniu wysłać wniosek