Prawo do renty socjalnej zostaje zawieszone, jeżeli osoba uprawniona do jej pobierania osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy [link=http://www.rp.pl/temat/84000.html]ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS dla celów emerytalnych[/link].

Oznacza to, że [b]jeżeli czytelniczka - w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. - osiągnie przychód przekraczający 995 zł (30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to prawo do pobierania renty socjalnej zostanie jej zawieszone[/b].

[i]Czytaj więcej w artykule "[link=http://www.rp.pl/artykul/55656,492385_Emeryt_moze_wiecej__dorobic.html]Emeryt może więcej dorobić[/link]"[/i].

Czytelniczka powinna pamiętać, że jeżeli zarobi więcej niż 995 zł, to powinna poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten wynika z art. 1 pkt 7[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170231] ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU nr 135, poz. 1268 ze zm.).[/link]

[i]Więcej w artykule: "[link=http://www.rp.pl/artykul/399816.html]Co kwartał inny limit dorabiania[/link]"[/i].

[ramka] [b]Komu przysługuje prawo do renty socjalnej[/b]

Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170231]ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej [/link] prawo do renty socjalnej przysługuje:

1) obywatelom polskim, którzy mieszkają w Polsce, lub

2) cudzoziemcom, którzy mieszkają i przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub uzyskali w Polsce status uchodźcy albo ochronę uzupełniają, albo

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

3) mieszkającym i przebywającym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[b] Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:[/b]

1) przed ukończeniem 18. roku życia, lub

2) w trakcie nauki w szkole podstawowej, średniej lub wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, bądź

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

[b] Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:[/b]

1) ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, lub

2) pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, bądź

3) jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności, albo

4) ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną ZUS lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

5) jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

[b]Od zasady, że renta socjalna nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy istnieje wyjątek[/b].

Prawo do renty socjalnej może być przyznane osobie, która ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym tzw. renty uczniowskiej) i jednocześnie ma ustalone prawo do renty rodzinnej, jeśli wysokość renty rodzinnej jest niższa lub równa 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - o ile osoba ta pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane.

[b] Renta socjalna może być przyznana na stałe (jeżeli niezdolność do pracy jest trwała) lub na czas określony (jeśli niezdolność do pracy jest czasowa)[/b]. [/ramka]

[i]Polecamy także nasz serwis:

[link=http://www.rp.pl/temat/55656.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Świadczenia » Emeryt i rencista dorabiają [/link][/i]