Jednym z warunków stosowania uproszczenia safe harbour jest ustalenie oprocentowania pożyczki w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ministerstwo Finansów ogłosiło pierwszy raz takie obwieszczenie 31 grudnia 2018 r. Pomimo zobowiązania ministra właściwego do spraw finansów publicznych do corocznego jego publikowania to następne obwieszczenie zostało ogłoszone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dwa lata później – 22 grudnia 2020 r.