Pełne odliczenie VAT od samochodu firmowego a stała dyspozycyjność

Udostępnienie samochodów osobowych kluczowym pracownikom umożliwiające im pozostawanie do stałej dyspozycji pracodawcy nie jest wykorzystywaniem aut wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Przez to wykluczone jest pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z takimi pojazdami.

Publikacja: 19.12.2014 03:00

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 24 października 2014 r. (IPTPP4/ 443-586/14-4/OS).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik będący spółką produkcyjną. W związku ze specyfiką pracy w spółce istnieje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków przy pracy, które mogą się zdarzyć poza godzinami pracy kadry kierowniczej spółki (np. awarii maszyn). Dlatego aby zapewnić możliwość szybkiej reakcji w tego rodzaju sytuacjach, ustalono, że określony krąg personelu (zarząd, dyrektorzy, główny księgowy itp.) zostanie zobowiązany do pozostawania do dyspozycji pracodawcy poza godzinami pracy. Pracownicy ci muszą mieć możliwość stałego kontaktu z zakładem produkcyjnym oraz natychmiastowego dotarcia na teren zakładu. Dlatego wnioskodawca oddaje do dyspozycji kluczowego personelu samochody osobowe.

W celu nadzoru nad wykorzystaniem samochodów służbowych każdorazowy przejazd samochodem służbowym jest potwierdzony w prowadzonej przez wnioskodawcę ewidencji przebiegu pojazdu. Weryfikacja zapisów w ewidencji pozwala wykluczyć użycie samochodów służbowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Spółka podkreśliła, że zapewnienie ciągłości działalności podmiotu oraz ograniczenie wszelkich ryzyk wpływających na zakłócenia w funkcjonowaniu spółki (co wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów lub ograniczeniem przychodów) jest nadrzędnym celem działalności podmiotów gospodarczych. W związku z tym w ocenie spółki celowe i racjonalnie uzasadnione jest ponoszenie dodatkowych kosztów na zapewnienie mobilności kluczowego personelu poprzez zapewnienie dostępu do samochodu służbowego poza siedzibą spółki. Wnioskodawca wskazał także, że w godzinach pracy pojazdy, jeżeli nie są wykorzystywane w celu wykonania obowiązków służbowych poza siedzibą spółki (np. delegacje), są parkowane na parkingu w siedzibie spółki – nie są garażowane. Po godzinach pracy pojazdy wykorzystywane przez kluczowy personel są parkowane w pobliżu miejsca zamieszkania tych osób.

W ocenie wnioskodawcy przedstawiony sposób wykorzystania samochodów osobowych przez pracowników należy uznać za wykorzystywanie samochodów wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, co skutkuje możliwością odliczenia 100 proc. VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Organ podatkowy uznał jednak, że podatnikowi przysługuje tylko ograniczone prawo do odliczenia VAT. Organ argumentował, że zapewnienie pracownikom możliwości dojazdu z domu do pracy należy traktować jako udogodnienie dla pracownika i w konsekwencji brak jest związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Joanna Perzanowska-Kuśnierek, menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich

W sprawie będącej przedmiotem komentowanej interpretacji wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły prawidłowości interpretacji art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 86a ust. 4 ustawy o VAT (obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.). W myśl art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do działalności „mieszanej" (tj. na cele prywatne oraz na cele działalności gospodarczej) kwotę VAT naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Podatnik ma jednak możliwość odliczenia 100 proc. podatku zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem pełnego odliczenia VAT jest określenie zasad używania pojazdów samochodowych wykluczających użytek dla celów innych niż działalność gospodarcza oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów.

Kluczowe jest więc ustalenie, czy samochody, na które ponoszone są wydatki, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, a w szczególności czy dany sposób wykorzystania samochodu można potraktować jako związany z działalnością gospodarczą czy nie.

Omawiana interpretacja kontynuuje rygorystyczną linię zasygnalizowaną już w wydanej przez Ministerstwo Finansów broszurze informacyjnej dotyczącej zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (gdzie dojazd pracowników do miejsca zamieszkania został przedstawiony jako przykład użytku prywatnego). W interpretacjach wydawanych po wejściu w życie nowelizacji organy podatkowe obstawały przy traktowaniu dojazdów z i do pracy jako użytku prywatnego, bez względu na wskazywane przez podatników przesłanki uzasadniające garażowanie samochodów w miejscu zamieszkania pracowników (takie jak konieczność budowy garażu dla danego rodzaju pojazdu, brak miejsc parkingowych na terenie firmy, wyjazd prosto z miejsca zamieszkania w podróż służbową w ramach godzin pracy, umowa dotycząca garażowania samochodu w miejscu zamieszkania pracownika – co dla celów PIT bywało wcześniej akceptowane, czy też – jak w omawianym przypadku – konieczność, aby kluczowi pracownicy pozostawali do stałej dyspozycji pracodawcy).

W mojej ocenie takie podejście organów należy ocenić negatywnie. Wydaje się, że automatyczne uznanie dojazdu z domu do miejsca pracy samochodem służbowym, bez względu na okoliczności związane z takim dojazdem, za podnoszące jedynie wygodę pracownika i niemające związku z działalnością gospodarczą jest zbyt rygorystyczne i w pewnych przypadkach wskazuje na brak zrozumienia potrzeb biznesowych.

Współautorem komentarza jest Mateusz Machalski, konsultant w dziale doradztwa podatkowego EY w zespole podatków pośrednich.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego